Nov
28
การศึกษาและการทำงาน

1.ประวัติการศึกษา

เทียบเท่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร ปี พ.ศ.ที่ได้รับ 2541 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา ปี พ.ศ.ที่ได้รับ 2555 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2.ประวัติการทำงาน

2.1 ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จ.พัทลุง ตั้งแต่ปี 2541-2543

2.2 ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปี 2543-2548

2.3 ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จ.อุดรธานี ตั้งแต่ปี 2548-2558

2.4 ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จ.อุดรธานี ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน