ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี (โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง) อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนพันดอนวิทยา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ระดับอนุปริญญา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ไฟฟ้าสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ระดับปริญญาโท

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง