งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด

3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด 3 (5)

(Basic Electric Circuits and Measurements)

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
  2. เพื่อให้มีความสามารถในการวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม การทำงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา

  1. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น
  2. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น
  3. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
  4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสสลับด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติกฎของโอห์ม การต่อวงจรความต้านทาน วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและวงจรแบ่งกระแส วงจรบริดจ์ กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน หลักการกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับพารามิเตอร์ของรูปคลื่นไซน์ เฟสเซอร์ไดอะแกรม อิมพีแดนซ์ วงจร R-C-L แบบอนุกรมและขนาน วงจรเรโซแนนซ์ วงจรฟิลเตอร์ โครงสร้าง หลักการทำงานและการใช้งานของโวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ และมัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณและออสซิลโลสโคป