อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

อิเลิกทรอนิกส์กำลัง 2105-2112

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. รู้เข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  2. มีทักษะในการตรวจวัดทดสอบตรวจซ่อมและเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีรายการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัยเป็นระเบียบ สะอาดตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

 

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  2. ตรวจวัดทดสอบตรวจซ่อมและเลือกใช้อุปกรณ์
  3. ตรวจสอบทดสอบและต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบครึ่งคลื่นเต็มคลื่นแบบควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบปรับแรงดันได้แหล่งจ่ายแบบสวิตชิ่ง วงจรทวีแรงดันไฟฟ้า วงจรอินเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์  โซลิตสเตตรีเลย์วงจรกรองสัญญาณวงจรหรี่ไฟ