อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

20105-2005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร                   2-3-3

(Electronics Devices and Circuits)

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  2. มีทักษะในการประกอบ วัดและทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง ความถูกต้องและปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
  2. วัดและทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม สารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็นและรอยต่อพีเอ็น โครงสร้าง สัญลักษณ์ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและการให้ไบแอสไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟตและอุปกรณ์ไทริสเตอร์ การทำงานของวงจรคอมมอนแบบต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์และเฟต การช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรขยาย สัญญาณวงจรเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรอื่น ๆ การอ่านคูมืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ การแปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟ้า