เครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์  2105 2110

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติ หลักการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายและไร้สาย เขียนและอ่านแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานของเครื่องมือทดสอบที่่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ในการรับ-ส่งสัญญาณ อุปกรณ์ติดตั้งสาย อุปกณ์จับยึด ขัวต่อสาย เต้าเสียบ การติดตั้งระบบและโปรแกรมจัดการระบบและระบบป้องกัน การประมาณราคาและการทดสอบการทำงาน

 

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เข้าใจการทำงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. มีทักษะการติดตั้งและทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. มีทักษะในการประมาณราคา การทดสอบและการส่งมอบงาน
  4. มีกิจนิลัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. ประกอบ ติดตั้งและทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4. ประมาณราคาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์