การติดตั้ง ZendGuardLoader

การติดตั้ง ZendGuardLoader บน CentOS 6.4 และ Ubuntu 12.04 LT

มีขั้นตอนดังนี้

1. Download Zend 32 bit

#wget http://knowledgebase.cc/wp-content/uploads/2011/08/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz

*หมายเหตุ ถ้าเป็น 64bit ให้เปลี่ยนจาก i386 ไปเป็น x86_64 แทน

2. แตกไฟล์ ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz ทำได้ดังนี้

#tar xfvz ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz

#cd /ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386/php-5.3-x

3. ขั้นตอนติดตั้งลงบน server ทั้งสองแบบ

3.1 ติดตั้งลงบน Ubuntu Server 12.04 LTS

#mv ZendGuardLoader.so /usr/lib/php5/20090626+lfs/ZendGuardLoader.so

#chown root:root ZendGuardLoader.so

#chmod 644 ZendGuardLoader.so

#vi /etc/php5/conf.d/ZendOptimizer.ini

กด i แล้วพิมพ์

zend\extension=/usr/lib/php5/20090626+lfs/ZendGuardLoader.so_

กด ESC

กด :wq แล้ว Enter

#/etc/init.d/apache2 restart

3.2 ติดตั้งลงบน CentOS 6.4

# cp /ZendGuardLoader.so /usr/lib/php/modules/

#vi /etc/php.d/ZendGuard.ini

กด i แล้วพิมพ์

;Enable Zend Guard Extension

zend\extension=/usr/lib/php/modules/ZendGuardLoader.so_

zend\loader.enable=1