Dec
01
โอวาทธรรมของลูกศิษย์ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

ธรรมลิขิต หลวงปู่บุดดา ถาวโร “คนเราจะเป็นสุขเมื่อรู้จักพอดี ไม่มีใครได้อะไรตลอดไป หรือเสียอะไรตลอดไป ไม่มีใครหรือสิ่งไหนคงอยู่ตลอดไปโดยไม่สุญสิ้น ขอเพียงแค่รู้จักพอดีทุกคนจะเป็นสุข” ธรรมโอวาท หลวงปู่แหวน สุจิณโณ “บารมีต้องสร้างเอา เหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดก ต้องหมั่นบำรุงรักษาเอา ไม่ใช่แห่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่น ต้องไปปลูก ไปบำรุงต้นมะม่วงของตนเอง การสร้างบารมีก็เช่นกัน ต้องสร้าง ต้องทำเอง” ธรรมโอวาท หลวงปู่ขาว อนาลโย “แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ จงหมั่นทำสติให้แก่กล้า สติทำอะไรไม่ผิดพลาด กุศลธรรมทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลาย เกิดขึ้นได้เพราะบุคคลมีสติอย่างเดียว” ธรรมโอวาท พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรงฺสี) “นักปฏิบัติโดยมากเข้าใจว่า การมีสติสมบูรณ์นั้น คือการตั้งสติให้แน่วแน่ รักษาอยู่ในอารมณ์อันเดียวจนไม่ให้เผลอได้ แท้จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ สติถ้ายังต้องรักษาและควบคุมให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้ว ยังไม่ได้ชื่อ ว่า มีสติสมบูรณ์ สติที่สมบูรณ์จะต้องไม่ควบคุมและรักษา แต่มันจะมี สติพอดีกับอารมณ์ที่จะมาปรากฎขึ้นมาในจิตแล้วรู้เท่าทันกัน อันเนื่องมาจาก ที่เราอบรมไว้ดีแล้ว ไม่มีการส่งส่ายออกนอกไปจากอารมณ์ที่ปรากฎขึ้นที่ จิตนั้น รู้แล้ววางเฉย […]